ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?

การอายัดเงินเดือน
(1 ผู้ชมกำลังดูหน้านี้) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ลงไปข้างล่างหน้า: 1
หัวข้อ : การอายัดเงินเดือน
#78
การอายัดเงินเดือน 5 ปี, 5 เดือน ก่อน  
ผมและพวกรวม 4 คนได้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ให้กับขรก.ครูคนหนึ่ง ต่อมาคนกู้ตาย ผมก็ได้คุยกับนางหนาซึ่งเป็นภรรยา(จดทะเบียนสมรส)ของคนตายเกี่ยวกับการค้ำประกันเงินกู้ของพวกผมให้ทราบ และนางหนาซึ่งเป็นข้าราชการครู(ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)ก็รับทราบและได้เซ็นยินยอมที่จะให้สหกรณ์หักเงินสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนครู(ช.พ.ค.)และเงินบำเหน็จตกทอดเพื่อนำมาชำระหนี้เงินกู้ของผู้ตาย ปรากฏว่านางหนาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้เซ็นยินยอมทั้งหมด โดยยินยอมนำเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้เพียงส่วนเดียว ต่อมาพวกผมได้พยายามติดต่อนางหนาหลายครั้งให้นำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือ นางหนาก็ทำเพิกเฉย ทำให้พวกผมและครอบครัวเสียหายและได้รับความเดือดร้อน จนพวกผมต้องนำเรื่องนี้ไปฟ้องศาล ผลการตัดสินของศาลก็ให้นางหนาชำระหนี้ทั้งหมดให้กับพวกผมแต่นางหนาก็ยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามคำสั่งศาล พวกผมก็เลยต้องทำเรื่องบังคับคดีซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ขอเรียนถามว่า
1. พวกผมจะทำเรื่องขออายัดเงินเดือนของนางหนาเพื่อแบ่งมาชำระหนี้ได้หรือไม่
2. จะดำเนินการด้านวินัยด้วยเหตุที่ประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน คณะครู ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชนและสังคมโดยทั่วไป ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองและไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ได้หรือไม่
หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

อภิรักษ์
หัวข้อนี้ได้ถูกล็อคโดยผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว
 
#90
Re: การอายัดเงินเดือน 5 ปี, 4 เดือน ก่อน  
เรียนคุณ apirakwn
ตามที่ท่านได้สอบถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการบังคับคดีนั้นสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช) ขอตอบข้อสงสัยท่านดังนี้
ประเด็นที่ท่านถามท่านจะทำเรื่องขออายัดเงินเดือนของนางหนาเพื่อแบ่งมาชำระหนี้ได้หรือไม่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ บัญญัติว่า
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี. . .
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น. . .”
จากหลักกฎหมายดังกล่าวท่านจึงไม่สามารถที่จะขออายัดเงินเดือนของนางหนาซึ่งเป็นข้าราชการครูเพื่อแบ่งมาชำระหนี้ได้
ประเด็นที่ท่านถามว่าจะดำเนินการทางวินัยด้วยเหตุประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างได้หรือไม่
ในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการ สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผลของการสืบสวนปรากฏว่าเป็นกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยต่อไปได
ดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้นั้นสมควรจะต้องดำเนินการทางวินัยหรือไม่ต่อไป
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อของคำปรึกษาได้ที่
๑. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๑ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๑๕–๔๐๔๘-๕๑
๒. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารหลักเมือง ชั้นที่ ๑ ถนนหน้าหับเผย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๓-๒๙๔๕,
๐–๒๒๒๒-๘๑๒๑ ต่อ ๑๐๑ – ๑๐๕
๓. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๓ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารธนบุรี ชั้นที่ ๑ ถนนเอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐–๒๔๑๖–๐๗๙๖–๗, ๐–๒๔๑๕-๐๐๒๐–๙ต่อ ๑๐๔ – ๑๐๘
๔. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (มีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทร. ๐-๒๕๔๐-๓๔๖๖
๕. สำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ
หัวข้อนี้ได้ถูกล็อคโดยผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว
 
กลับไปข้างบนหน้า: 1
คุณอยู่ที่นี่ Home