Create PDF Recommend Print

สำนักงานอัยการภาค 5

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5
อาคารสำนักงานอัยการเขต 5 ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5311 2556 ต่อ 401 , 402
โทรสาร 0 5389 0699
Website : http://www.region5.ago.go.th/
E-mail : region5-lawaid@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสำนักงานอัยการเขต 5 ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5311 2559 , 0 5311 2560
โทรสาร 0 5389 0036
Website : http://www.cm.ago.go.th/
E-mail : cm@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ 0 5345 1414-15
โทรสาร 0 5345 1414
Website : http://www.fa.ago.go.th/
E-mail : fang@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง เลขที่ 60/2 ชั้น 2 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5421 7100 , 0 5432 2883 , 0 5422 3098
โทรสาร 0 5432 3562
Website : http://www.lp.ago.go.th/
E-mail : lampang@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 0 5361 1381
โทรสาร 0 5361 1381
Website : http://www.mhs.ago.go.th/
E-mail : mhs@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง) ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ 0 5368 3166
โทรสาร 0 5368 1386
Website : http://www.msr.ago.go.th/
E-mail : msr@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เลขที่ 555 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ 0 5471 6248-51
โทรสาร 0 5471 6251-52
Website : http://www.nan.ago.go.th/
E-mail : nan@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ 0 5351 1027, 0 5356 0752, 0 5356 0753
โทรสาร 0 5361 114
Website : http://www.lup.ago.go.th/
E-mail : lumphun@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 0 5451 1127, 0 5452 2103
โทรสาร 0 5452 2820
Website : http://www.phr.ago.go.th/
E-mail : phrae@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 0 5443 1409
โทรสาร 0 5443 1409 กด 13
Website : http://www.phy.ago.go.th/
E-mail : phayao@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เลขที่ 510/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ 0 5371 1614
โทรสาร 0 5371 5825, 0 5371 5826
Website : http://www.cr.ago.go.th/
E-mail : cr@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

โทรศัพท์ 0 5379 5627
โทรสาร 0 5379 5628
Website : http://www.thoeng.ago.go.th/
E-mail : thoeng@ago.go.th

คุณอยู่ที่นี่ บริการ ด้านกฎหมาย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ