Print Recommend

ตัวชี้วัด

all ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Item title
1. ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
2. แบบ ปน. ๑ - ปน. ๘ ท้ายระเบียบ
รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2559
ว 3 แจ้งรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงลประมาณ พ.ศ. 2559
ว 4 แจ้งรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงลประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2559
แบบวัดความพึงพอใจ ไกล่เกลี่ยคดีอาญา
แบบสอบถาม ประเมินผล "หลักสูตร การประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน" ปี2559
แบบสอบถาม ผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรม "หลักสูตร การประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน" ปี 2559

หน้า 1 จาก 2