Print Recommend

ตัวชี้วัด

all ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Item title
1. ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
2. แบบ ปน. ๑ - ปน. ๘ ท้ายระเบียบ
รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2558
ว 1 แจ้งรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงลประมาณ พ.ศ. 2558
ว 2 แจ้งรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงลประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ส่วนกลาง) ปี 2558
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2558
แบบวัดความพึงพอใจ ตัวชี้วัด 1.3 ปี 2558
แบบสอบถาม ประเมินผล "หลักสูตร การประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน" ปี2558
แบบสอบถาม ผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรม "หลักสูตร การประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน" ปี 2558

หน้า 1 จาก 2